BST - Bazénové Super tablety 200g maxi
-20%

BST - Bazénové Super tablety 200g maxi

Varianty tablet: 1kg, 3kg, 5kg, 10 kg

Další varianta  25, 30 a 50 kg - cena na vyžádání

Tablety s vícenásobným účinkem. Jsou složeny z chlórové dezinfekce, algicidní látky a vločkovače. Slouží k dlouhodobé údržbě bazénu. Chlór likviduje bakterie a další organické látky, algicid zamezuje růstu řas a vločkovač sráží mikroskopické znečištění do vloček schopných zachytit se na běžných filtračních zařízeních. Při optimálním pH jsou tyto tablety dostačující péčí pro soukromé bazény při běžném provozu. Jsou vhodné pro bazény od 20 m3 a vydrží zhruba týden.

skladem
Běžná cena
562 Kč
s DPH
Akční cena
450 Kč
s DPH
371 Kč
bez DPH

Multifunkční tablety jsou vyrobeny pro dezinfekci, prevenci výskytu řas a vločkování. Tableta je stabilizovaná pro všechny stupně tvrdosti vody, obsahuje i stabilizaci chlóru. Díky obsaženému vločkovači dosáhneme s pomocí těchto tablet průzračně jiskřivé vody.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

pevné tablety s více než 80% aktivního chlóru

dezinfekce, prevence proti řasám, vločkování

stabilizované proti rychlému uvolňování chloru vlivem působení slunce a tepla

velmi pomalé rozpouštění

Návod k použití: Ideální hodnota pH: 7,1 - 7,4, ideální hodnota Cl: 0,6 - 1,0 mg/l. Jednou týdně vložte 1 tabletu na 20 m³ bazénové vody do plováku nebo skimmeru. Je nutné pravidelně kontrolovat hodnotu pH a chlóru v bazénu. Tablety nevhazujte přímo do bazénu - nebezpečí vzniku vybělených skvrn! Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi! Charakter přípravku: pevná látka, tablety. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech. První pomoc: Symptomy otravy mohou nastat po několika hodinách, proto vyhledejte lékařskou pomoc do 48 hodin po nehodě. Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře. Po zasažení očí: Oči vyplachujte několik minut pod tekoucí vodou, konzultujte s lékařem. Po požití: okamžitě vyhledejte lékaře. Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 2. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy. Skladování a přeprava: Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených oiginálních obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě. Likvidace: Likvidovat ve vodě s přidáním Natriumtriosulfatových prostředků do obsahu chloru 0mg/l. Zásobníky čistit Natriumtriosulfátovými prostředky. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu.Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Dráždí oči a dýchací orgány. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí). Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.