OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

0 Kč s DPH

BST - Bazénové Super Tablety 20 g

skladem

Varianty tablet: 1kg, 3kg, 25kg, 50 kg. Multifunkční mini tablety k současné desinfekci, chlorování, vločkování nečistot a likvidaci řas.

Pomalu beze zbytku rozpustné multifunkční minitablety s 80 % aktivního chloru pro průběžné, dlouhodobé a komplexní ošetřování bazénové vody, zahrnující desinfekci chlorováním, vyvločkování nečistot, ničení a zabránění růstu řas. Vhodné pro průběžné chlorování zejména v menších bazénech a pro přesnější dávkování.
Balení: 1 kg

Cena:
480 Kč s DPH
397 Kč bez DPH
ks

BST - Bazénové Super Tablety 20 g

Pevné tablety s více než 80% aktivního chlóru

dezinfekce, prevence výskytu řas
vločkování
stabilizované proti rychlému uvolňování chloru vlivem
působení slunce a tepla
velmi pomalé rozpouštění
Návod k použití: 
Ideální hodnota pH: 7,1 - 7,4, ideální hodnota Cl: 0,6 - 1,0 mg/l.
Jednou týdně vložte 5 tablet na 10 m³ bazénové vody do plováku nebo skimmeru.
Je nutné pravidelně kontrolovat hodnotu pH a chlóru v bazénu. Tablety nevhazujte
přímo do bazénu - nebezpečí vzniku vybělených skrvn! 
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!
Charakter přípravku: pevná látka, tablety.
Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech.
První pomoc: Symptomy otravy mohou nastat po několika hodinách, proto vyhledejte lékařskou pomoc do 48 hodin po nehodě.
Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře. Po zasažení očí: Oči vyplachujte několik minut pod tekoucí vodou, konzultujte s lékařem.
Po požití: okamžitě vyhledejte lékaře.
Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 2. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy. Skladování a přeprava: Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených oiginálních obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě. Likvidace: Likvidovat ve vodě s přidáním Natriumtriosulfatových prostředků do obsahu chloru 0mg/l. Zásobníky čistit Natriumtriosulfátovými prostředky. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Dráždí oči a dýchací orgány. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí). Pozor!
Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Používejte biocidy bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.