Obchodní oddělení

Kontaktujte naše obchodní oddělení v pracovní dny od 9-15 hod. Rádi s Vámi prodiskutujeme možnost obchodní spolupráce, objednávkový systém a odpovíme na Vaše dotazy.
Obchodní manažer, tel.: 583 213 056
E-mail: ariva@ariva.cz
V nabídce výrobků v jednotlivých sekcích v detailech naleznete sortiment včetně maloobchodních cen. Po zaslání dotazu Vám zašleme odpověď a další instrukce o dodacích a platebních podmínkách.

Provozovatel

Sídlo společnosti:

ARIVA, spol. s r.o.
Pod Višňovkou 1662/23, 140 00 Praha 4 

IČ: 47902850
DIČ: CZ47902850

Bankovní spojení:  
Komerční banka a.s.
číslo účtu 5813650257/0100

Provozovna

ARIVA, spol. s r.o.
Vrchlického 25, 78701 Šumperk

telefon : 583 213 056
ICQ : 486298648
e-mail : ariva@ariva.cz

 

Tato webová stránka slouží jako závazný rezervační systém. Trváme na osobním prohlédnutí produktu před jeho koupí.

U cen je vždy uvedeno, jedná li se o cenu s DPH nebo bez DPH (většinou obě ceny).

Ceny jsou uvedeny bez dopravy (vyzvednutí v místě uskladnění). Cena dopravy se sjednává individuelně, podle hmotnosti a velikosti produktu (cca 10 Kč/km, cena zapojení dle typu produktu).

Platbu můžete provést v hotovosti, případně převodem na účet.

 

Všeobecné obchodní podmínky prodeje sortimentu společnosti ARIVA, spol. s r.o.


1. Předmět, účinnost všeobecných obchodních podmínek prodeje
1.1. Prodej výrobků (dále také jen „zboží“) ze sortimentu společnosti ARIVA, spol. s r. o. (dále
jen „prodávající“) kupujícímu (dále jen jako „kupující“) se řídí zde uvedenými podmínkami. Tyto
všeobecné podmínky prodeje zboží (dále jen „všeobecné podmínky“) jsou součástí kupní smlouvy
(dále také jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, k níž jsou připojeny.
Kupující potvrzuje akceptaci těchto všeobecných podmínek svým podpisem.
1.2. Tyto všeobecné podmínky jsou platné pro zboží specifikované na první stránce kupní
smlouvy.
2. Objednávka
2.1. Kupující může zboží objednat podle svého výběru z katalogu nebo podle vystaveného zboží.
Není-li zboží objednané kupujícím k dispozici ve skladu prodávajícího, dohodnou prodávající a
kupující v kupní smlouvě termín dodání objednaného zboží, resp. termín vyzvednutí zboží.
Kupující je vázán svojí objednávkou. Jakmile bude mít prodávající objednané zboží k dispozici,
oznámí tuto skutečnost kupujícímu na kontaktní údaj uvedený kupujícím v kupní smlouvě.
2.2. Pokud si kupující vybral zboží z katalogu, podpisem kupní smlouvy potvrzuje, že
zkontroloval typ, barvu a číselný kód zboží a souhlasí s ním.
3. Plnění kupní smlouvy
3.1. Prodávající splní kupní smlouvu, pokud připraví zboží k předání a toto kupujícímu oznámí
způsobem, který strany mezi sebou pro oznámení sjednaly.
4. Předání – převzetí
4.1. Předání – převzetí se uskutečňuje v areálu prodejny prodávajícího. Kupující realizuje dopravu
na vlastní náklady a riziko. Na základě včasného přání kupujícího bude veškeré zboží zakoupené u
prodávajícího za zvláštní úplatu doručeno, resp. nainstalováno. V případě, že dopravu a/nebo
montáž zboží realizuje dle dohody smluvních stran prodávající, uskutečňuje se předání – převzetí
po dodání a/nebo montáži v místě určeném kupujícím pro dodání a/nebo montáž zboží. V případě
prodlení ze strany prodávajícího je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03% z
kupní ceny za každý započatý den prodlení. Pokud by byl prodávající přes stanovení dodatečné
přiměřené doby ze strany kupujícího v prodlení vůči původně sjednanému dodacímu termínu, je
kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Vzniklo-li prodlení v důsledku nedodržení termínu
ze strany výrobce či přepravce, platí za sjednané, že prodávající není v prodlení.
4.2. Kupující je povinen zboží převzít ve sjednaném termínu (bod 2.1.) nebo nejpozději během
dodatečné lhůty (10 dní) po doručení vyrozumění ze strany prodávajícího. Převzetí zboží se může
uskutečnit výlučně po zaplacení celé kupní ceny (bod 5). Nedodrží-li kupující stanovenou
dodatečnou lhůtu nebo neproběhne-li ze strany kupujícího ve stejné lhůtě zaplacení celé kupní ceny,
je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě porušení povinnosti kupujícím
podle předcházející věty vzniká prodávajícímu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši poskytnuté
zálohy. Prodávající je oprávněn započítat si svoji pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti
pohledávce kupujícího na vrácení poskytnuté zálohy. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo
prodávajícího na náhradu vzniklé škody.
4.3. Kupující je povinen zboží převzít nebo převzetí zajistit a při převzetí zboží prověřit, zda zboží
odpovídá objednávce, resp. zda je zboží ve shodě s kupní smlouvou. Pokud je zboží v souladu s
objednávkou, resp. kupní smlouvou, je v tomto případě povinen tuto skutečnost při předání –
převzetí zboží písemně potvrdit. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní
smlouvou, je kupující povinen oznámit tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu prodávajícímu.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží se považuje
za rozpor s kupní smlouvou existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo
pokud se neprokáže opak.
5. Platební podmínky
5.1. Kupující je povinen při podpisu kupní smlouvy nebo nejpozději do sedmi (7) dnů od podpisu
kupní smlouvy uhradit sjednanou zálohu, pokud není sjednáno jinak. V případě, že tato záloha
nebude uhrazena v dohodnutém termínu, má prodávající právo od smlouvy odstoupit. Doplatek
kupní ceny musí proběhnout zásadně před převzetím zboží, pokud není sjednáno jinak. V případě
odběru zboží přímo při uzavření kupní smlouvy ze skladu prodávajícího hradí kupující celou kupní
cenu ihned po podpisu kupní smlouvy a zboží mu bude ze skladu vydáno.
5.2. Celkovou kupní cenou se rozumí kupní cena včetně DPH v zákonné výši.
6. Prodlení, odstoupení
6.1. Připouští-li tyto všeobecné podmínky odstoupení jedné nebo druhé smluvní strany, je
odstoupení účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V případě
odstoupení kupujícího z důvodu porušení smluvní povinnosti na straně prodávajícího, je prodávající
povinen vráti do osmi (8) dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení případnou zálohu na kupní
cenu, případně kupní cenu.
7. Výhrada vlastnického práva
7.1. Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení celkové kupní ceny a
všech výdajů ze strany kupujícího. Kupující však vydodá zboží až po úplném jeho zaplacení, pokud
není sjednáno jinak.
8. Záruky
8.1. Nároky kupujícího v případě, že zboží při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, resp. v
případě vad, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době
vyplývají z ustanovení §616-627 Občanského zákoníku.
8.2. V případě, že zboží není při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo
na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkadu zboží uvedl do stavu odpovídajícího
kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď opravou nebo výměnou věci; není-li takový
postup možný, může kupujícího požadovat přiměřenou slevu z ceny. To neplatí, pokud kupující
před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám
způsobil.
8.3. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží
v záruční době, která je 24 měsíců a začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, resp. dopravcem
pověřeným kupujícím.
8.4. V případě, že dojde k poruše/poškození zboží nebo jeho součásti, kupující musí zajistit
dostatečný prostor pro opravu a manipulaci se zbožím nebo jeho součástí. Pokud opravou nelze
zboží uvést do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a kupující požaduje výměnu věci, je kupující
povinen zajistit přístupovou cestu tak, aby výměnu zboží bylo možno provést. Případné přístupové
překážky bránící výměně zboží budou odstraněny na náklady kupujícího a rovněž následné opravy
(uvedení do původního či požadovaného stavu) budou řešeny na náklady kupujícího.

 

Reklamační řád

 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

a) Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák. o ochraně spotřebitele a

vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z

odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

b) Prodávající je společnost ARIVA, spol. s r.o., se sídlem Pod Višňovkou 1662/23, 140 00 Praha 4; IČO 47902850,

DIČ CZ47902850  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS Praha, oddíl C, vložka 56720.

 Kupující je subjekt, který prodávajícímu uhradil alespoň jednu polovinu z ceny výrobku.

c) Kupující, který není spotřebitelem, může u prodávajícího aplikovat přiměřeně tento reklamační řád.

Jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí dle obchodního zákoníku.

 

2. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní

smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

3. Záruční podmínky

a) V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

b) Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak, činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

c) Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady,

které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

d) Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v následujících případech:

 • · Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace - záruka zanikla.
 • · Výrobek byl instalován nebo užíván v rozporu s návodem k obsluze.
 • · Údaje v dokladech se liší od údajů na výrobku.
 • · Bylo poškozeno výrobní číslo přístroje.
 • · Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nad rámec běžného užívání, mechanické

poškození, poškození vzniklé nepřípustným zásahem včetně úprav neautorizovaným

servisem nebo živelnou událostí, nedodržením obsluhy zařízení dle návodu a na reklamaci

parametrů, které nejsou uvedeny v technické dokumentaci.

 • · Poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, při styku s chemikáliemi,

v důsledku přírodních či jiných lokálních jevů (bouřka, přepětí v síti apod.)

 • · Výrobek byl používán pro jiné účely, než je obvyklé.
 • · Jde o běžnou údržbu výrobku.

 

 • · Vada vznikla nevhodným používáním zboží, mechanickým poškozením.
 • · Opotřebením zboží (nebo jeho dílů) běžným způsobem používáním.
 • · Na součásti či díly s kratší životností.
 • · Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním

péče o zboží.

 • · Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení

výrobce nebo prodejce.

 • · Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 • ·Zboží bylo poškozeno přírodními živly.

 

 

4. Práva plynoucí ze záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží

získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • · jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu

vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový

postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • · jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží

nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • · jde-li o vady odstranitelné, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému

užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • · jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní

ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • · v případě odstoupení od kupní smlouvy ve výše uvedených případech nárok na vrácení peněz za

reklamované zboží, nelze však uplatnit úhradu případných stavebních prácí souvisejících se

stavebními změnami prostorů a stavební připravenosti pro montáž jiných výrobků nebo výrobků

jiných dodavatelů.

 

5. Vyřízení reklamace

 • · Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce (většinou uvedené na

záručním listě) nebo provozovna prodejce.

 • · Místem uplatnění reklamace je provozovna firmy ARIVA, spol. s  r.o., Vrchlického 25, 787 01 Šumperk.

Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží osobně v provozovně prodávajícího, žádáme ho, aby si

domluvil předem termín návštěvy e-mailem nebo telefonicky.

 • · Pokud byla reklamace neoprávněná, prodávající písemně důvody zamítnutí reklamace uvede do

reklamačního protokolu. Kupující v takovém případě nemá nárok na úhradu nutných nákladů, které

mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

 • · O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti

kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 • · Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

 

6. Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující podpisem faktury, kupní smlouvy, nebo převzetím zboží od prodejce a podpisem předávacího protokolu (DL). Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od prodejce.

 

 

7. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 1. 2011. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.