Chlorové tablety rychlorozpustné mini 20g
-15%

Chlorové tablety rychlorozpustné mini 20g

Varianty tablet: 1kg, 3kg

Rychlorozpustné organické tablety pro šokové ošetření bazénové vody při uvedení do provozu nebo při náhlém zhoršení kvality vody během sezóny.

skladem
Běžná cena
539 Kč
s DPH
Akční cena
458 Kč
s DPH
378 Kč
bez DPH

Vždy při uvedení bazénu do provozu nebo při náhlém zhoršení kvality vody je třeba provést šokové ošetření bazénové vody a to bez ohledu na to, jaká je v bazénu technologie.

Voda napuštěná z vodovodního řádu nebo studny obsahuje velké množství látek, které mohou splňovat normu pro pitnou vodu, ale nemusí již splňovat normy pro vodu bazénovou. Aby mohly správně fungovat přípravky určené k průběžnému ošetřování vody během sezóny, je nutné na začátku sezóny snížit množství organických i anorganických látek na co nejnižší množství. Správné nastavení vody na začátku sezóny je hlavní předpoklad pro dosažení křišťálově čisté vody a nízké spotřeby chemie po celou sezónu.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

20 g tablety, více než 50 % aktivního chlóru

pH-neutrální

stabilizované pro všechny tvrdosti vody

Návod k použití: Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4. Ideální hodnota chlóru: 0,6 - 1,0. V závislosti na velikosti bazénu dávkujeme cca 3 - 4 tablety na 10 m³ vody v bazénu. K trvalému chlorování každých 6 - 8 dní 1 tabletu na 10 m³ vody. Je nutné pravidelně kontrolovat hodnotu pH a chlóru. Tablety vkládejte vždy jen do skimmeru nebo plovákového dávkovače, nikdy přímo do bazénové vody. Nebezpečí vybělených skvrn. Upozornění: Mísením s jinými chlorovými prostředky můžou vzniknout vznětlivé reakce, nebezpečí výbuchu. Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi! Charakter přípravku: pevná látka, tablety, Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech. Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře. Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 2. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu.Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.