Chlorové tablety pomalorozpustné maxi 200g 1kg
-20%

Chlorové tablety pomalorozpustné maxi 200g 1kg

Varianty tablet: 1kg, 3kg, 

Pomalurozpustné tablety k dlouhodobému udržovacímu chlórování v průběhu sezóny.

skladem
Běžná cena
661 Kč
s DPH
Akční cena
529 Kč
s DPH
437 Kč
bez DPH

Tyto tablety obsahují chlórovou dezinfekci a jsou určeny k průběžnému dávkování chlóru. Pro perfektní kvalitu vody doporučujeme do bazénu přidávat ještě algicid a vločkovač.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

obsahují > 80 % aktivního chlóru

velmi pomalu rozpustné

pH-neutrální stabilizované pro všechny tvrdosti vody

Návod k použití: Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4. Ideální hodnota chlóru: 0,6 - 1,0. K dlouhodobému chlórování každých 8 - 14 dní vložíme jednu tabletu na každých 20 m³ vody do plováku nebo skimmeru. Je nutné pravidelně kontrolovat hodnotu pH a chlóru. Tablety vkládejte vždy jen do skimmeru nebo plovákového dávkovače, nikdy přímo na podlahu bazénu. Nebezpečí vybělených skvrn.

Upozornění: Mísením s jinými chlorovými prostředky můžou vzniknout vznětlivé reakce, nebezpečí výbuchu. Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi! Charakter přípravku: pevná látka, tablety. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech.

První pomoc: Symptomy otravy mohou nastat po několika hodinách, proto vyhledejte lékařskou pomoc do 48 hodin po nehodě. Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře. Po zasažení očí: Oči vyplachujte několik minut pod tekoucí vodou, konzultujte s lékařem.

Po požití: okamžitě vyhledejte lékaře.

Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 2. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy. Skladování a přeprava: Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených oiginálních obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě. Likvidace: Likvidovat ve vodě s přidáním Natriumtriosulfatových prostředků do obsahu chloru 0mg/l. Zásobníky čistit Natriumtriosulfátovými prostředky. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu.Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Dráždí oči a dýchací orgány. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí). Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.