pH plus tekutý

Tekutý přípravek ke zvýšení hodnoty pH k připojení na automatické dávkovací zařízení.

 

u dodavatele
1 979 Kč
s DPH
1 636 Kč
bez DPH

dávkujte pomocí dávkovacího čerpadla přímo z tohoto balení

vysoce koncentrovaný a velmi vydatný

použitelný pro automatická regulační a dávkovací zařízení

Návod k použití: Správná hodnota: 7,0 - 7,4. Přípravek dávkujeme pomocí dávkovacího čerpadla přímo z přepravního balení. Dávkované množství řídí automatické regulační a dávkovací zařízení podle skutečné hodnoty pH v bazénu. Při manuálním dávkování vždy nejprve nalijte do vhodné nádoby vodu a pak odměřené množství přípravku pH plus. Roztok rozlévejte pomalu podél stěny bazénu. Dávkování závisí na tvrdosti vody - tvrdá voda vyžaduje více přípravku, měkká voda méně. 100 ml přípravku zvýší hodnotu pH v 10 m³ vody cca o 0,2.

Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi! Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených originálních obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal .