pH mínus granulát

Varianty: 1,5kg, 5kg, 15kg, 25kg

Přípravek ke snížení hodoty pH v bazénu,  pH mínus granulát. Díky pevnému složení má dlouhodobou účinnost, neobsahuje chloridy a je rychle rozpustný.

skladem
235 Kč
s DPH
194 Kč
bez DPH

díky pevnému složení má dlouhodobou účinnost

neobsahuje chloridy

rychle rozpustný

Návod k použití: Správná hodnota: 7,0 - 7,4. Měří se testovacími přístroji z našeho programu. Pro pokles hodnoty pH o 0,1 je nutné dodat cca 100 g na 10 m³ vody. Granulát nejprve rozpustíme ve vhodné nádobě s vodou a rovnoměrně jej rozléváme podél stěn bazénu. Za několik hodin zkontrolujeme hodnotu pH. Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi! - Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.