pH Mínus tekutý
-25%

pH Mínus tekutý

Varianty: 1l, 3l, 35kg

Tekutý přípravek ke snížení hodnoty pH v bazénu a vířivkách. Přípravek ke snížení hodnoty pH. Obsahuje 50% účinné látky. Je vhodný pro soukromé i veřejné bazény.

skladem
Běžná cena
189 Kč
s DPH
Akční cena
142 Kč
s DPH
117 Kč
bez DPH
Vysoce koncentrovaný a velmi vydatný
použitelný pro automatická regulační a dávkovací zařízení
bezchlórový
Návod k použití:
Správná hodnota: 7,0 - 7,4. 
100 ml přípravku stačí na snížení hodnoty pH v 10 m³ vody přibližně o 0,2. Tvrdá
voda potřebuje vyšší dávkování, měkká voda nižší. 
Při manuálním dávkování vždy nejprve nalijte do vhodné nádoby vodu a pak
odměřené množství přípravku pH mínus. Nikdy ne opačně!!! Roztok rozlévejte
pomalu podél hrany bazénu. Nerozlévejte v blízkosti kovových částí.
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!
-
Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po
ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný
oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaminovaný
oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.