Compactal - 1l

K odstranění nánosů vodního kamene ze stěn vypuštěného bazénu před uvedením do provozu.

Odstraňuje veškeré pevně usazené nečistoty ze stěn bazénu, vodní kámen, rez i přichycené vrstvy řas. Je velmi úsporný, ředí se 1:3 - 1:10. Obsahuje kyselinu fosforečnou a chlorovodíkovou, proto dbejte, aby se přípravek nedostal na mramorové části v okolí bazénu.

Při čištění vždy naneste přípravek na plochu a nechte krátce působit, aby měl přípravek dostatek času k uvolnění nečistot.

skladem
274 Kč
s DPH
226 Kč
bez DPH

odstraňuje vodní kámen a jiné pevné usazeniny
odstraňuje řasy a zabarvení od rzi
nepoškozuje chorkaučukové barvy a nátěry z umělých
pryskyřic
je velmi úsporný, ředitelný od 1:3 do 1:10

Návod k použití:
Čištění se provádí při vypuštěném bazénu. Přípravek rozřeďte vodou podle druhu
a síly znečištění od 1:3 do 1:10, naneste na čištěnou plochu, překartáčujte a
nechte působit 5-10 minut. Poté ještě jednou překartáčujte a důkladně opláchněte
vodou. U míst s odolnější nečistotou postup opakujte. Při údržbě větších ploch
rozdělte čištění na více jednotlivých úseků. Přípravek nenechte na čištěné ploše
zaschnout! Ošetřované plochy je nutné důkladně opláchnout, aby se přípravek
nedostal při napouštění do bazénové vody. Materiály citlivé na kyseliny, jako je
mramor, smalt, chrom nebo ocel chraňte před posříkáním. Koncentrovaný
přípravek nesmí vniknout do kanalizace.
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!
-
 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Je-li nutná lékařská
pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části
oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s
místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy