Aquablanc Kyslíkový granulát (komponenta 1) 1kg
-18%

Aquablanc Kyslíkový granulát (komponenta 1) 1kg

Přípravek k dezinfekci bazénové vody. Ideálně působí v kombinaci s aktivátorem. Pro krystalicky čistou vodu.

Granulát určený k  šokovému i průběžnému ošetření bazénové vody. Dezinfekční reakce se spouští výhradně přidáním Aktivátoru ( komponent 2) , proto se tyto složky musí používat vždy společně dle návodu.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

skladem
Běžná cena
828 Kč
s DPH
Akční cena
679 Kč
s DPH
561 Kč
bez DPH
přípravek pro použití v kombinaci s kyslíkovým granulátem
nebo tabletami
zabraňuje výskytu řas
pro krystalicky průzračnou vodu
Návod k použití: Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4. Ideální hodnota kyslíku: 5,0 - 8,0
ppm.
První dávkování: 100 ml přípravku společně s 200 g Aktivního kyslíku na 10 m³
vody. Následné dávkování: Každý týden 50 ml na 10 m³ vody (každý týden doplnit
100 g Aktivního kyslíku). Aktivátor nejprve nadávkujte spolu s přiměřeným
množstvím vody do vhodné nádoby a teprve pak pomalu vlévejte do bazénu podél
jeho okrajů. Doporučujeme pravidelně kontrolovat hodnotu pH a obsah aktivního
kyslíku ve vašem bazénu. Při vysokých teplotách, po bouřkách či intenzivním
používání bazénu můžete použít krátkodobě rovněž Chlorový granulát. V případě,
že bazén dlouhodobě nepoužíváte, doporučujeme vložit do skimmeru
pomalurozpustnou chlorovou tabletu. Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!
Charakter přípravku: kapalina. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech. První pomoc v případě nehody:
Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře. Po kontaktu
s pokožkou: Všeobecně není pro pokožku dráždivý. Po zasažení očí: Oči vyplachujte několik minut pod tekoucí
vodou. Po požití: Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře. Vliv na životní prostředí: Zabraňte průniku do
podzemních, povrchových vod a kanalizace. Produkt se nesmí vlévat do odpadu nebo do kanalizace. Ohrožení
pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a
plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy. Skladování a přeprava: Produkt uchovávejte mimo dosah dětí,
uchovávejte v uzavřených oiginálních obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte
uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal ... Používejte biocidy bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.