0 Kč s DPH

Aktivní kyslík tekutý OXA 22 kg

u dodavatele

Kyslíková péče o bazénovou vodu v tekuté podobě. Vhodná pro aplikaci pomocí automatických dávkovačů. Doporučujeme přidávat kvalitní algicid.

Cena:
2 993 Kč s DPH
2 474 Kč bez DPH
ks

Aktivní kyslík tekutý OXA 22 kg

bezchlórová dezinfekce

doporučujeme použití algicidu

vhodná i do jezírek jako dávkovač kyslíku

Návod k použití: Ideální hodnota pH: 7,0 – 7,4. Přípravek je připraven k použití přímo z přepravního balení automatickým dávkovačem. 1 l přípravku stačí na 10 m³ vody. V závislosti na teplotě vody a zatížení bazénu dávkujeme 0,6 – 0,8 l na 10 m³ vody týdně. Při manuálním dávkování rozředíme Aktivní kyslík nejprve ve vhodné nádobě s vodou a pomalu rozléváme podél stěn bazénu. Varování: Při míchání s chlorovými prostředky může vzniknout silná reakce a exploze! Nikdy nemíchejte s jiními chemikáliemi! Použití běžných prostředků péče o bazénovou vodu není na závadu. Charakter přípravku: kapalina. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech. První pomoc: Produktem potřísněné oděvy neodkladně sejměte. Při nadýchání: V případě bezvědomí položte a přepravujte postiženého ve stabilizované poloze. Po kontaktu s pokožkou: Ihned omyjte postižené místo proudem vody a mýdlem, důkladně opláchněte. Po požití: Vypijte velké množství vody a běžte na čerstvý vzduch, bezodkladně vyhledejte lékaře. Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 1. Přípravek se nesmí neředěný nebo nezneutralizovaný likvidovat vyléváním do odpadu, povrchových vod a kanalizace. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu.Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal ... Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.