Chlorový granulát rychlorozpustný
-23%

Chlorový granulát rychlorozpustný

Varianty: 1kg, 3kg, 5kg

Stabilizovaný, organický granulát vhodný pro všechny stupně tvrdosti vody.

K šokovému ošetření vody při uvedení do provozu nebo nenadálém výskytu řas. 

skladem
Běžná cena
518 Kč
s DPH
Akční cena
399 Kč
s DPH
330 Kč
bez DPH

Stabilizovaný, organický rychlorozpustný granulát uvolní do vody 56% aktivního chlóru. Díky stabilizaci je vhodný i pro tvrdou vodu. Likviduje bakterie a řasy, rozkládá nečistoty a odstraňuje přebytečný vázaný chlór. Používá se vždy na začátku sezóny při uvedení bazénu do provozu a při nenadálém výskytu řas či jiných problémů vzniklých během koupací sezóny.

Voda napuštěná z vodovodního řádu nebo studny obsahuje velké množství látek, které mohou splňovat normu pro pitnou vodu, ale nemusí již splňovat normy pro vodu bazénovou. Aby mohly správně fungovat přípravky určené k průběžnému ošetřování vody během sezóny, je nutné na začátku sezóny snížit množství organických i anorganických látek na co nejnižší množství. Správné nastavení vody na začátku sezóny je hlavní předpoklad pro dosažení křišťálově čisté vody a nízké spotřeby chemie po celou sezónu.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

obsahuje více než 56% aktivního chloru

pH neutrální stabilizovaný pro všechny stupně tvrdosti vody

k vyššímu a rychlému chlorování

Návod k použití: Ideální hodnota pH: 7,1 - 7,4, ideální hodnota Cl: 0,6 - 1,0 mg/l. Po naplnění bazénu dávkujte cca 80 - 100 g na 10 m³ vody, k udržovacímu chlorování přidávejte každý 3.-6. den 35 g na 10 m³ vody. K vysokému chlorování (po silném provozu v bazénu, bouřce atd.) přidat 70 - 100 g na 10 m³ rozmíchaných ve vodě. Granulát nejprve nasypte do nádoby s vodou a pak rozlévejte podél stěn bazénu. Dávkujte vždy granulát do vody, nikdy ne opačně! Nesypte granulát přímo do bazénu! Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Charakter přípravku: pevná látka, granulát. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech. Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře.

Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 2. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.