Chemoclor - CH Granulát 70%
-5%

Chemoclor - CH Granulát 70%

Varianty: 1kg, 5kg 

Anorganický granulát bez obsahu kyseliny kyanurové - nestabilizovaný.

K šokovému ošetření bazénové vody před uvedením do provozu či při nenadálém výskytu řas během sezóny.

skladem
Běžná cena
419 Kč
s DPH
Akční cena
398 Kč
s DPH
329 Kč
bez DPH

Nestabilizovaný

anorganický

rychlorozpustný granulát uvolní do vody více než 70% aktivního chlóru

Slouží k šokovému ošetření vody před uvedením bazénu do provozu nebo v případě nenadálého výskytu řas či jiných roblémů během sezóny. Likviduje bakterie, rozkládá znečišťující látky, odstraňuje přebytečný vázaný chlór. Jeho výhodou je rychlá reakce, díky níž je možné bazén používat krátce po aplikaci přípravku. Velmi dobře funguje v měkké vodě, pro tvrdou vodu doporučujeme spíše použití přípravku Chlorový granulát rychlorozpustný.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

pevný chlorový granulát s cca 68% aktivního chlóru

lehce zvyšující hodnotu pH

rychle a beze zbytku rozpustný

vhodný pro měkkou vodu v bazénu anorganický, hydratující

Návod k použití: Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4. Ideální hodnota chlóru: 0,6 - 1,0 mg/l. Při novém naplnění bazénu dávkujte cca 70 g na každých 10 m³ bazénové vody. K trvalému chlórování používejte každé 2 - 3 dny cca 20 - 30 g na každých 10 m³. Doporučujeme chlórovat přípravkem večer. Chemoclor CH-Granulát rozmíchejte nejprve v nádobě s vodou! Vzniklý roztok rozlévejte pomalu podél okrajů bazénu.

Upozornění: Mísením s jinými chlorovými prostředky může vzniknout prudká reakce. Nebezpečí výbuchu! Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi! Charakter přípravku: pevná látka, tablety, granulát. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech. Po požití: Vypijte velké množství vody a běžte na čerstvý vzduch, bezodkladně vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře.

Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 2. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu.Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku