pH plus granulát

Varianty: 1kg, 3kg a 5kg

Rychle rozpustný pH plus granulát, díky pevnému složení má dlouhodobou účinnost, neobsahuje chloridy. Jednoduché zvýšení pH v bazénu.

skladem
189 Kč
s DPH
156 Kč
bez DPH

díky pevnému složení má dlouhodobou účinnost

neobsahuje chloridy

rychle rozpustný

Návod k použití: Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4. Ideální hodnota chloru: 0,6 - 1,0. 100 g přípravku vystačí na zvýšení hodnoty pH 10 m³vody o cca 0,2. Tvrdá voda vyžaduje větší dávku, měkčí voda menší. Přidávejte po dávkách přímo do vody a nechte dobře rozptýlit. Poté zkontrolujte hodnotu pH. Neaplikujte v blízkosti kovových dílů. - Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.