Metal Magic - odstranění kovů a vodního kamene
-25%

Metal Magic - odstranění kovů a vodního kamene

Přípravek k odstranění kovů a nadbytečných minerálů včetně vodního kamene z Vašeho bazénu 1l. 

Vysoce účinný připravek k odstranění veškerých kovů z bazénu. Tento přípravek je schopen kovy i vodní kámen z bazénu zcela odstranit. Doporučujeme po aplikaci přidat vločkovač, aby se rozpuštěné části kovů rychleji odfiltrovaly.

 

skladem
Běžná cena
890 Kč
s DPH
Akční cena
668 Kč
s DPH
552 Kč
bez DPH

snižuje množsžtví vápníku a dalších minerálů

odstraňuje železo, měď, stříbro a ostatní kovy rozpouští kovové i vápenaté usazeniny ze dna a stěn bazénu

bez nutnosti jeho vypouštění provoz bazénu je možný i bezprostředně po použití přípravku

Návod k použití: Před použitím upravte hodnotu pH vody v bazénu nad 7,5. Při běžící filtraci dávkujte 0,3 - 0,6 l přípravku METAL MAGIC na 10 m3 vody přímo do bazénu. Filtrační zařízení ponechte v chodu 48 hodin. Poté je nutné filtraci vyčistit zpětným proplachem. Zkontrolujte a upravte pH na hodnotu 7,0 - 7,4. Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi. - Způsobuje poleptání. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.