Chlorové tablety pomalurozpustné mini 20g 1kg

Chlorové tablety pomalurozpustné 20 g - mini
Pomalurozpustné chlórové tablety k dlouhodobé dezinfekci bazénové vody. 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

skladem
370 Kč
s DPH
306 Kč
bez DPH
obsahují více než 80% aktivního chloru
pH neutrální
stabilizované pro všechny stupně tvrdosti vody
Návod k použití:
Ideální hodnota pH: 7,1 - 7,4, ideální hodnota Cl: 0,6 - 1,0 mg/l. 
Po naplnění bazénu přidejte cca 2-3 tablety na 10 m³ vody. K trvalému chlorování
vložte každých 4 - 6 dní 1 tabletu na 10 m³ vody do plováku, u bazénů s pískovým
filtrem do skimmeru nebo dávkovacího zařízení. Tablety nikdy nevhazujte přímo do
bazénu - nebezpečí vzniku vybělených skvrn! 
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!
Charakter přípravku: pevná látka, tablety. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech. První pomoc:
Symptomy otravy mohou nastat po několika hodinách, proto vyhledejte lékařskou pomoc do 48 hodin po nehodě.
Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře. Po zasažení očí: Oči
vyplachujte několik minut pod tekoucí vodou, konzultujte s lékařem. Po požití: okamžitě vyhledejte lékaře. Vliv na
životní prostředí: Třída ohrožení vody 2. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace.
Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný
pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy. Skladování a přeprava: Produkt uchovávejte mimo
dosah dětí, uchovávejte v uzavřených oiginálních obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování
a přepravě. Likvidace: Likvidovat ve vodě s přidáním Natriumtriosulfatových prostředků do obsahu chloru 0mg/l.
Zásobníky čistit Natriumtriosulfátovými prostředky. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při
práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené
informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu.Směs
může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.
Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Dráždí oči a dýchací orgány. Vysoce toxický
pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah
dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a
vyhledejte lékařskou pomoc. Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě
pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
označení. Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí). Pozor!
Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Používejte biocidy bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.