Algicid speciál 1l

Varianty: 1l, 3l, 30kg

Naprosto nepěnivý algicid určený pro použití v bazénech s protiproudy a ve whirlpoolech i ve veřejných bazénech.

skladem
292 Kč
s DPH
241 Kč
bez DPH

absolutně nepěnivý

vhodný pro použití v bazénech s protiproudy a ve vířivých vanách

pH neutrální

bez chuti a bez zápachu dobře se snáší s běžnými prostředky používanými k ošetření bazénové vody

Návod k použití: Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4. Po základním vyčištění bazénu (především hran a spár) nastříkejte na tyto plochy jednoprocentní roztok přípravku. První dávkování: 100 ml na 10 m³ bazénové vody. Průběžné dávkování: Každých 14 dní 100 ml na 10 m³ vody. Při extrémních povětrnostních podmínkách (vysokých teplotách nebo prudkých deštích), nebo nadměrném využívání bazénu je nutno dávkování zvýšit. Jednorázové dávkování: 600 ml na 10 m³ vody. Nikdy nepřidávat do jezírek s živočichy! Odměřenou dávku přípravku nejprve rozmíchejte s vodou ve vhodné nádobě a poté jej opatrně nalijte podél okraje do bazénu. Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi! Charakter přípravku: kapalina. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech. Po požití: Vypijte velké množství vody a běžte na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledejte lékaře. Po zasažení očí: Oči vyplachujte několik minut pod tekoucí vodou. Je-li to možné, odstraňtě kontaktní čočky. Dále vyplachujte. Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře. Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 3. Nevylévat neředěný přípravek ve větším množství do odpadu, povrchových vod nebo kanalizace. Přípravek se nesmí neředěný nebo nezneutralizovaný likvidovat vyléváním do odpadu, povrchových vod a kanalizace. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy. Skladování a přeprava: Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených oiginálních obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu.Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku

Algicid Speciál je určený do bazénů s velkou zátěží, veřejných bazénů, bazénů s protiproudy. Je nepěnivý, koncentrovaný. Algicidy jsou vždy prevence výskytu řas, proti vzrostlé řase již neúčinkují. V případě přemnožení řasy je nutné provést šokové ošetření vody.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.