Aquablanc Kyslíkové tablety - mini tabs 20g (1kg) komponenta 1
-17%

Aquablanc Kyslíkové tablety - mini tabs 20g (1kg) komponenta 1

Bezchlorové malé vysoce účinné tablety pro dlouhodobou a stabilní desinfekci vody ve vířivých vanách bez nepříjemného pachu po chloru. Kyslíkové minitablety vhodné především pro průběžné ošetřování vody a regulaci správné koncentrace kyslíku k desinfekci vody ve vířivé vaně. Tablety se relativně pomalu rozpouštějí a uvolňují do vody aktivní kyslík, který oxiduje nečistoty a desinfikuje. Pro zvýšení účinnosti používejte spolu s tímto přípravkem pravidelně kyslíkový aktivátor.

Balení: 1 kg

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

skladem
Běžná cena
890 Kč
s DPH
Akční cena
739 Kč
s DPH
611 Kč
bez DPH
Tablety ideálně působí v kombinaci s aktivátorem
pro krystalicky průzračnou vodu
Návod k použití: 
Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4. Ideální hodnota kyslíku: 5,0 - 8,0 ppm.
První dávkování: 10 tablet společně s 100 ml Kyslíkového aktivátoru na 10 m³
vody. Následné dávkování: Týdně 5 tablet na 10 m³ vody (každých 14 dní doplnit
100 ml Kyslíkového aktivátoru). Tablety vkládejte do plováku, skimmeru nebo
dávkovacího zařízení. Doporučujeme pravidelně kontrolovat hodnotu pH a obsah
aktivního kyslíku ve vašem bazénu. Při vysokých teplotách, po bouřkách či
intenzivním používání bazénu můžete použít krátkodobě rovněž Chlorový granulát.
V případě, že bazén dlouhodobě nepoužíváte, doporučujeme vložit do skimmeru
pomalurozpustnou chlorovou tabletu. 
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!
Charakter přípravku: Pevná látka, tablety. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech. Po požití: Vypijte
velké množství vody a běžte na čerstvý vzduch, bezodkladně vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Při
nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře. Vliv na životní prostředí: Třída
ohrožení vody 1. Přípravek se nesmí neředěný nebo nezneutralizovaný likvidovat vyléváním do odpadu,
povrchových vod a kanalizace. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte
biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu.Směs může být použita pouze
pro účely stanovené v návodu k použití.
Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po
ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži
vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s
místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte etiketu a informace o přípravku.