OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

0 Kč s DPH

Aktivní kyslík rychlorozpustný granulát, komp. 1

skladem

Kyslíkový granulát určený k šokové i průběžné dezinfekci bazénové vody. Likviduje bakterie, pomáhá oxidovat (rozpouštět) další biologické látky. K dokonalé dezinfekci je třeba přidávat Kyslíkov aktivátor (komponent 2), řiďte se návody na etiketách obou výrobků.

Cena:
585 Kč s DPH
483 Kč bez DPH
ks

Aktivní kyslík rychlorozpustný granulát, komp. 1

určený k dezinfekci bazénové vody

ideálně působí v kom-binaci s aktivátorem

pro krystalicky průzračnou vodu

Návod k použití: Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4, ideální hodnota kyslíku: 5,0 - 8,0 ppm. První dávkování: 200 g granulátu společně s 100 ml Kyslíkového aktivátoru na 10 m³ vody. Následné dávkování: Týdně 100 g na 10 m³ vody (každých 14 dní doplnit 100 ml Kyslíkového aktivátoru). Granulát sypte přímo do vody podél okrajů bazénu. Doporučujeme pravidelně kontrolovat hodnotu pH a obsah aktivního kyslíku ve vašem bazénu. Při vysokých teplotách, po bouřkách či intenzivním používání bazénu můžete použít krátkodobě rovněž Chlorový granulát. V případě, že bazén dlouhodobě nepoužíváte, doporučujeme vložit do skimmeru pomalurozpustnou chlorovou tabletu. Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi! Charakter přípravku: Pevná látka, granulát. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech. Po požití: Vypijte velké množství vody a běžte na čerstvý vzduch, bezodkladně vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře. Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 1. Přípravek se nesmí neředěný nebo nezneutralizovaný likvidovat vyléváním do odpadu, povrchových vod a kanalizace. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu.Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal ... Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.